3 jaar garantie

Hoogwaardige kwaliteit

Korte levertijd

Ondernemer in de regio

Familiebedrijf

Goede prijs/kwaliteit

Algemene voorwaarden van Horrenhuis Bemmel

01 Toepasselijkheid


01.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Horrenhuis Bemmel, alsmede op alle door met Horrenhuis Bemmel de wederpartij gesloten overeenkomsten.


01.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Horrenhuis Bemmel niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.


01.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden slechts Horrenhuis Bemmel indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


01.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Horrenhuis Bemmel. gevestigd aan de Expeditiedreef 3H te Bemmel. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 09179234.


Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Horrenhuis Bemmel een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Horrenhuis Bemmel een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Product: Insectenwering
Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

02 Aanbiedingen

 

02.1 Alle aanbiedingen van Horrenhuis Bemmel zijn vrijblijvend.


02.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding Horrenhuis Bemmel zijn eerst na schriftelijke of elektronische aanvaarding voor Horrenhuis Bemmel bindend.

03 Levering

 

03.1 Alle producten van Horrenhuis Bemmel worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.


03.2 Horrenhuis Bemmel heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.


03.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.


03.4 Overschrijding van leveringstermijnen door Horrenhuis Bemmel geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.


03.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.


03.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Horrenhuis Bemmel voorafgaande gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.


03.7 Horrenhuis Bemmel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens Horrenhuis Bemmel ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

04 Eigendomsvoorbehoud

 

04.1 De door Horrenhuis Bemmel aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Horrenhuis Bemmel totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.


04.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Horrenhuis Bemmel is Horrenhuis Bemmel gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
Wederpartij staat Horrenhuis Bemmel. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.


04.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

05 Prijzen en betalingscondities

 

05.1 Facturen van Horrenhuis Bemmel dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.


05.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.


05.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.


05.4 Al hetgeen de wederpartij aan Horrenhuis Bemmel is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, dan wel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.


05.5 Horrenhuis Bemmel is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of ten gevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.


05.6 Horrenhuis Bemmel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

06 Reclames

 

06.1 Reclames ten aanzien van de door Horrenhuis Bemmel geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan Horrenhuis Bemmel te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.


06.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens Horrenhuis Bemmel, evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.


06.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

07 Aansprakelijkheid

 

07.1 In geval van gegronde reclame is Horrenhuis Bemmel slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, dan wel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door Horrenhuis Bemmel zijn terugontvangen, zulks ter keuze van Horrenhuis Bemmel.


07.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Horrenhuis Bemmel voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.

08 Overmacht

 

08.1 Van overmacht aan de zijde van Horrenhuis Bemmel. is sprake, indien Horrenhuis Bemmel na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van  toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van Horrenhuis Bemmel als bij derden van wie Horrenhuis Bemmel de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van Horrenhuis Bemmel ontstaan.


08.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Horrenhuis Bemmel door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.


08.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaan making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

09 Ontbinding

 

09.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Horrenhuis Bemmel rustende verplichting is Horrenhuis Bemmel de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door Horrenhuis Bemmel. geleden c.q. te lijden schade.

10 Toepasselijk recht en forum

 

10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Horrenhuis Bemmel hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van Horrenhuis Bemmel.

11 Garantie

 

11.1 Op alle producten geeft Horrenhuis Bemmel 3 jaar garantie.
Met uitzondering van schade door derden bijvoorbeeld: honden of buurman die de hordeur eruit loopt, door het gaas heen steken met een scherp voorwerp etc.